HU SK EN

Zmluvné podmienky - serviportal.eu

1. Poskytovatelia: 

 • CE WORK trade s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo,  IČO: 53259807, DIČ: 2121314591, IČ DPH: SK2121314591
  Zapísané v OR OS Nitra, oddiel Sro vložka 52148/N
 • JMK service s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, SK - IČO: 53259408, DIČ: 2121314525, IČ DPH: SK2121314525
  Zapísané v OR OS Nitra, oddiel Sro vložka 52153/N
 • KHJ Company s. r. o., Školská 24, 943 60 Nána, SK - IČO: 53339258, DIČ: 2121340144, IČ DPH: SK2121340144
  Zapísané v OR OS Nitra, oddiel Sro vložka 52553/N
 • Serving Business s.r.o., Školská 24, 943 60 Nána, SK - IČO: 53439511

v ďalšom „poskytovatelia”, alebo „sprostredkovatelia”.

2. Používateľ, uzavretie zmluvy

Používateľ (v ďalšom len „používateľ”) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje do systému serviportal.eu (vďalšom len „Portál”). Registráciou a prihláseniím sa  na Portáli používateľ prijíma tieto zmluvné podmienky, ako návrh zmluvy od poskytovateľov, tak vznikne zmluvný vzťah, ktorého cieľom je používanie Portálu. 

3. Popis služieb portálu

Poskytovatelia poskytujú túto službu:
- používateľ môže používať Portál - tento umožní aby používateľ si objednal u niektorého poskytovateľa sprostredkovanie svojej služby pre konečného klienta.

4. Registrácia

Registrácia je bezplatná, neznamená žiadnu povinnosť platby alebo povinnosť používanie ďalších služieb. Pri registrácii používateľ poskytne tieto svoje údaje: prieszvisko a meno, oslovenie, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, číslo identifikačného preukazu. Používateľ berie na vedomie, že poskytovatelia sú povinní overiť totožnosť používateľav zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (nie je to podmienka pre registráciu, ale je to potrebné pred realizáciou aktívnej tranzakcie.)  Poskytnutím svojich údajov dáva výslovný súhlas k ich uchovávaniu a spracovaniu počas doby platnosti registráciea obchodného vzťahu, ďalej na %dalšiu dobu ktorú vyžadujú osobitné predpisy.

Na Portáli sa môž registrovať podnikatelia ktorí majú sídlo a vykonávajú činnosť v Maďarsku a Slovenskej republike.

Používateľ môže používať Portál takto:

 • zadá návrh objednávky na sprostredkovanie svojich služieb - samostatne alebo spolu s inými používateľmi, tento sa ešte nepovažuje za návrh zmluvy
 • ak používateľ uloží návrh objednávky ako uzavretý, tento sa považuje za návrh zmluvy
 • uzavretý návrh objednávky posúdi Poskytovateľ, a môže schváliť. Po schválení používateľ si stiahne z portálu texty zmlúv, príslušný exemplár odošle konečnému klientovi a zabezpečí, aby ten zmluvu prijal a podpísal, takisto sám používateľ podpíše zmluvu s Poskytovateľom.
 • Používateľ nahrá na Portál k objednávke
  • podpísanú zmluvu medzi sprostredkovateľom a konečným klientom
  • podpísanú zmluvu medzi používateľom a sprostredkovateľom
  • faktúru, ktorú vystavil pre sprostredkovateľa (jej suma je vo výške 95% konečnej ceny služby pre konečného klienta  bez DPH)
  • prípadné ďalšie dokumenty potrebné k fakturácii konečnému klientovi (napr. potvrdenia o plnení)
 • Sprostredkovateľ odošle faktúru konečnému klientovi
 • Po nabehnutí úhrady od konečného užívateľa sprostredkovateľ bankovým prevodom uhradí faktúru používateľa, v zmysle podmienok v bode „Platobné podmienky” .

Cena za sprostredkovanie služby je 5% z konečnej ceny, realizuje sa tak, že používateľ svoju službu predá sprostredkovateľovi za 95% konečnej ceny bez DPH sprostredkovateľovi.

5. Platobné podmienky

Sprostredkovateľ uhradí používateľovi faktúru v lehote jej splatnosti, najskôr však po obdržaní úhrady za danú službu od konečného klienta. Ak konečný klient naraz zaplatí len časť celkovej ceny, sprostredkovateľ uhradí používateľovi len v pomere prijatej platby. Ak sprostredkovateľ fakturuje konečnému klientovi s DPH (napríklad súkromnej osobe, inej osobe bez IČDPH, alebo slovenskej firme), tak platba prijatá od konečného klienta sa započíta najprv na platbu DPH, až potom na časť ceny bez DPH, teda používateľovi sa uhrádza pomerne z prijatej netto ceny za službu.

6. Zodpovednosť za poskytnuté služby

Za kvalitu a iné vlastnosti sprostredkovanej služby zodpovedá používateľ priamo konečnému užívateľovi, je povinný takisto bez zbytočného odkladu riešiť jeho garančné a podobné požiadavky. Podrobnosti a technické detaily neriešené zmluvami stiahnutými s portálu môžu dohodnúť dodatočne používateľ a konečný klient priamo medzi sebou.