HU SK EN
Serviportal közvetítő szolgáltatások, közvetítő cég logó
Közvetítői szolgálatások, közvetítő cég

ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Bevezető rendelkezések

A serviportal.eu weboldal üzemletetői:

 • CE WORK trade s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, SVK - IČO: 53259807, DIČ: 2121314591, EU adószám: SK2121314591
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52148/N sz. alatt.
 • JMK service s. r. o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, SVK - IČO: 53259408, DIČ: 2121314525, EU adószám: SK2121314525
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52153/N sz. alatt.
 • KHJ Company s. r. o., Školská 24, 943 60 Nána, SVK - IČO: 53339258, DIČ: 2121340144, EU adószám: SK2121340144
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52553/N sz. alatt.
 • Serving Business s.r.o., Školská 24, 943 60 Nána, SVK - IČO: 53439511, DIČ: 2121365950, EU adószám: SK2121365950
  Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében Sro - 52901/N sz. alatt.

Elérhetőségek: e-mail: info@mufis.sk, tel. +421-36-3700013.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján (tovább mint GDPR) a személyesadat-kezelésért az Üzemeltető felel.

Az Üzemeltető részéről a személyesadat-védelem biztosítása érdekében mindennemű műszaki és szervezeti intézkedés elfogadására sor került. Az Üzemeltető részéről felelős személy nem kerül kinevezésre. Az Üzemeltető szándékában nem áll a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való továbbítása.

Személyi adatnak minősül mindenféle, a természetes személy (tovább mint „Érintett Személy”) azonosítását érintő információ); azonosítható személynek minősül azon személy, mely közvetve vagy közvetlenül azonosítható, leginkább olyan azonosító adat segítségével, mint: a név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító, vagy egy és több elemre való hivatkozás, melyek a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális azonosítására jellemzőek.

Személyes adatok feldolgozása

Ügyfeleink csak azon személyes adatainak feldolgozására kerül sor, melyek a serviportal.eu információs rendszerének, e-shop felhasználásával, valamint ügyfélszolgáltatásainkkal kapcsolatosan fontosak. Az alábbi személyes adatokról van szó: család- és utónév, titulus, állandó lakhely, személyigazolvány vagy azonosító okmány száma, kézbesítési cím, e-mail, telefonszám, fizetési adatok, IP cím, rendelési előzmények.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • az Ügyfél és a társaság között kötött szerződés teljesítése
 • adójogi bizonylat kiállítása
 • marketingcélra - ügyfeleink tájékoztatása új termékeinkről és szolgáltatásainkról (csakis ügyfeleink előzetes és önkéntes beleegyezése alapján)
 • a társaság törvényes előírásokból következő, esetleges jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. termékkel kapcsolatos panasztétel)
 • a weboldal-felhasználó azonosítása
 • a felhasználói bejelentkezés online szolgáltatás esetén, értesítésről küldött rendszerinformációk.

Az adatfeldolgozás jogalapja

A társaság által végrehajtott adatfeldolgozás az alábbi jogalap szerint valósul meg:

 • az érintett személy beleegyezését adta személyes adatainak feldolgozására
 • az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen a társaság és az ügyfél közt létrejött szerződés teljesítése okán
 • az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen a egyedi szabály alapján, továbbá a Szlovák Köztársaság 297/2008 törvénye (a bűncselekményből származó bevételek legalizálása elleni védelemről) alapján.

Személyes adatok tárolásának ideje és helye

 • a szerződés/üzleti kapcsolat teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokat a társaság feldolgozza és tárolja a szerződés lejáratáig, a szavatosságot és garanciafeltételeket beleértve
 • amennyiben az Ügyfél engedélyezi a társaság részére személyes adatainak marketing célokra történő felhasználását a beleegyező nyilatkozatban feltüntetett ideig vagy a beleegyezés visszavonásáig
 • az egyedi szabályok alapján gyűjtött személyes adatok tárolása ezen szabályok által szabályozott ideig történik.

Harmadik személyek személyes adatokhoz való hozzáférhetősége

Személyes adatokhoz való hozzáférésre csak a társaság nevében eljáró harmadik személyeknek van lehetőségük. Ezen személyek az ügyfelek személyes adatait csak az Adatvédelmi Feltételekkel összhangban használhatják.

Az ügyfelek személyes adataihoz való hozzáférhetőséggel rendelkeznek továbbá a meghatalmazott személyek, azonban csak a társaság meghatalmazott személlyel szembeni jogi kötelezettségei teljesítésének feltétele mellett.

Az érintett személy jogai

Az ügyfelek jogai:

 • az érintett személyt érintő személyes adatokhoz való hozzáférést kérni az üzemeltetőtől
 • a személyes adatok módosításának joga (amennyiben az Ügyfél adatai helytelenek vagy módosultak)
 • a személyes adatok törlésének joga (amennyiben azok helytelenek vagy törvénytelenül kerültek feldolgozásra)
 • az adatkezelés korlátozásának joga (amennyiben az Ügyfél úgy kívánja, csak a legszükségesebb törvényes okokból kerülnek feldolgozásra)
 • az adatkezelés ellenzésének joga (amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy a társaság személyes adatait illetéktelenül kezeli, ellenezheti azt
 • az adatok pontosságához fűződő jog (az ügyfelek kérhetik a társaságot, hogy számukra személyes adataikat szerkesztett, széles körben elterjedt és gépi úton feldolgozható formátumban vehessék igénybe. Az ügyfelek kérhetik továbbá ezen személyes adatok egy másik üzemeltető részére történő átvitelét.)

Az ügyfelek a felügyelő szervnél (a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala - (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) tehetnek panaszt.

Amennyiben az adatkezelésre az írásbeli beleegyezés alapján kerül sor, az érintett személy jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy adatvédelmével, valamint jogainak érvényesítésével kapcsolatosan, kérem, keressenek fel bennünket az alábbi címen, ill. telefonszámon: info@mufis.sk,tel.: 036-363700013.

Adatkezelés az Ügyfél hozzájárulása alapján (marketing-célra)

A társaság direktmarketing-stratégiát használ, hogy az ügyfeleit az aktuális termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztassa. E célra csak az esetben használja fel az ügyfelek személyes adatait, amennyiben azok előzetes hozzájárulásukat adták. Az ügyfelek jogában áll ezen hozzájárulást bármikor indoklás nélkül és azonnali hatállyal visszavonni. Mindehhez elegendő az elektronikus levél info@mufis.sk címre történő elküldése. Az Ügyfél részéről történő hozzájárulás visszavonását követően a társaság az adatkezelést befejezi és azokat haladéktalanul megsemmisíti.

Sütik (cookies) használata

A társaság weboldalának használata során az alkalmazott számítógépen vagy a mobilberendezésen a rendszer sütiket tárol, melyeknek köszönhetően a weboldal bizonyos ideig az ügyfél lépéseiről és preferenciáiról adatokat tárol, melyeket a társaság az ügyfelek igényeinek szélesebbkörű kielégítése érdekében használ fel.

A weboldal az Ügyfél számára lehetőséget kínál fel, mely alapján eldöntheti, engedélyezi-e avagy sem a sütik tárolását.

A sütik tárolásával kapcsolatos hozzájárulás egyben a társaság részére történő nyilatkozat, mely magába foglalja a sütik marketing- vagy statisztikai célra való felhasználását. E beleegyezés addig tart, míg az internetes böngészőjén található beállítások fennállnak. Az internetes böngésző beállításainak megváltozása esetén, ill., amennyiben az Ügyfél a sütik tárolásához nem járult hozzá, az Ügyfél jóváhagyása lejár.

Az esetben, amennyiben az Ügyfél nem járult hozzá a süti tárolásához, valószínűleg a weboldal minden egyes látogatása során kézi beállítást kell alkalmaznia és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás és funkció működésképtelenné válik.

A társaság nem vállal felelősséget harmadik személyek internetes oldalain, sem az üzemeltető ellenőrzése alá nem tartozó számítógépeken és mobilberendezéseken történő sütitárolásért